You are here: HomeUncategorisedRegulamin

Regulamin

Regulamin jest dokumentem wewnętrznym, pomagającym określić strukturę Stowarzyszenia, uprawnienia jego członków i wolontariuszy, a także szczegółowe zasady współpracy.

Regulamin
zasad współpracy w ramach
Stowarzyszenia „Zwierzęta Ludziom".


Niniejszy regulamin ustanawia podstawowe zasady współpracy w ramach Stowarzyszenia „Zwierzęta Ludziom", zwanego dalej „Stowarzyszeniem".

§1.

Formy współpracy.
Współpraca ze Stowarzyszeniem jest realizowana w formie wolontariatu lub członkowstwa.
Wolontariat polega na dobrowolnym i nieodpłatnym udziale w zajęciach, akcjach lub innych aktywnościach Stowarzyszenia w celu realizacji jego zadań statutowych. Wolontariusz nie musi być członkiem Stowarzyszenia.
Członkowstwo podlega zasadom uregulowanym w statucie Stowarzyszenia.

§2.

 1. Status osób współpracujących ze Stowarzyszeniem.
  Osoby współpracujące ze Stowarzyszeniem nabywają kolejno status Wolontariusza, Asystenta instruktora i Instruktora dogoterapii.
 2. Wolontariuszem jest osoba rozpoczynająca współpracę ze Stowarzyszeniem, która może uczestniczyć w zajęciach z dziećmi jedynie pod opieką Instruktora dogoterapii odpowiedzialnego za program zajęć i pracę z dziećmi.
 3. Asystentem instruktora może zostać tylko członek Stowarzyszenia, który łącznie spełnia następujące niżej warunki:
 • ma opłacone na bieżąco składki członkowskie;
 • odbył co najmniej 20 godzin praktyk na zajęciach z podopiecznymi Stowarzyszenia pod okiem instruktora dogoterapii, z czego co najmniej 12 godzin praktyk odbył na zajęciach terapeutycznych, a pozostałe na zajęciach edukacyjnych;
 • ukończył kurs „podstawy dogoterapii";
 • zdał egzamin na asystenta instruktora składający się z części teoretycznej i praktycznej.

  4. Instruktorem dogoterapii może zostać członek Stowarzyszenia, który łącznie spełnia następujące niżej warunki:
 • ma opłacone na bieżąco składki członkowskie;
  uzyskał wcześniej stopień Asystenta instruktora;
  po zdaniu egzaminu na Asystenta instruktora odbył co najmniej 30 godzin praktyk pod okiem instruktora dogoterapii, w tym co najmniej 20 godzin na zajęciach terapeutycznych;
  ukończył zaawansowany kurs dogoterapii w wymiarze 80 godzin dydaktycznych;
  zdał egzamin na Instruktora dogoterapii składający się z części teoretycznej i praktycznej.
 1. §3.

Prawa osób współpracujących ze Stowarzyszeniem.

Osoba, która nabyła status Wolontariusza jest uprawniona do:
udziału w zajęciach indywidualnych i grupowych prowadzonych przez Instruktora dogoterapii;
udziału w zajęciach z własnym psem, o ile pies zdał testy predyspozycji i jest dopuszczony do pracy przez behawiorystę i Instruktora dogoterapii.
Osoba, która nabyła status Asystenta instruktora jest uprawniona do:
udziału w zajęciach indywidualnych i grupowych prowadzonych przez Instruktora dogoterapii;
współprowadzenia zajęć indywidualnych prowadzonych przez specjalistę zatrudnionego w placówce, z którą współpracuje Stowarzyszenie, na których to zajęciach Asystent instruktora może pracować z własnym psem, o ile pies zdał egzamin na psa terapeutę;
prowadzenia grupowych zajęć edukacyjnych;
Osoba, która nabyła status Instruktora dogoterapii jest uprawniona do:
prowadzenie indywidualnych i grupowych zajęć terapeutycznych i edukacyjnych;
nadzorowania pracy Wolontariuszy i Asystentów instruktorów podczas zajęć;
wspierania i szkolenia Wolontariuszy i Asystentów instruktorów obecnych na zajęciach;kontroli pracy psów obecnych na zajęciach.

§4.

Prawo do zniżek.

Zniżki na kursy i szkolenia Stowarzyszenia zależą od stopnia wyszkolenia członka organizacji i wynoszą odpowiednio:

dla członka stowarzyszenia 20%
dla asystenta instruktora 30%
dla instruktora 50%

§5.

Obowiązki osób współpracujących ze Stowarzyszeniem.

1. Członkowie Stowarzyszenia obowiązani są regularnie opłacać składki w terminie do 15 czerwca każdego roku.
Składkę można zapłacić jednorazowo w pełnej kwocie, lub w ratach półrocznych.
Pierwsza rata składki płaconej w ratach półrocznych powinna być wpłacona do 15 czerwca.
Wysokość składki członkowskiej zależy od stopnia wyszkolenia członka Stowarzyszenia i wynosi rocznie:
dla członka Stowarzyszenia - 200 złotych.
dla członka Stowarzyszenia będącego Asystentem instruktora - 150 złotych.
dla członka Stowarzyszenia będącego Instruktorem dogoterapii - 100 złotych.
W przypadku dołączenia do Stowarzyszenia w ostatnim kwartale roku, członek Stowarzyszenia zobowiązany jest do zapłaty 50% wysokości składki.
Nowi członkowie mają 7 dni od momentu podpisania deklaracji członkowskiej na wpłatę składki.

Osoby współpracujące ze Stowarzyszeniem zobowiązane są podpisać umowę wolontariatu w ciągu miesiąca od pierwszego spotkania organizacyjnego, na którym zgłosiły chęć współpracy jako wolontariusze. 

Aktywnie działający wolontariusze mogą złożyć deklarację członkowską i zostać członkami Stowarzyszenia, dzięki czemu nabywają prawo do zniżek na kursach i szkoleniach orgaizowanych przez Stowarzyszenie. 

§6.

Zasady kwalifikacji psów do zajęć dogoterapeutycznych.
Psem terapeutą może zostać każdy pies bez względu na rasę.
Psem terapeutą może zostać pies nienależący do członka Stowarzyszenia.
Warunkiem otrzymania przez psa statusu Psa terapeuty jest pozytywne zaliczenie kolejno wszystkich następujących szczebli kwalifikacji:
testów predyspozycji;
egzaminu podstawowego;
egzaminu na Psa terapeutę.
Egzamin na Psa terapeutę jest obowiązkowo powtarzany przez Psa terapeutę co 12 miesięcy.

§7.

Test predyspozycji.
Pierwszym szczeblem kwalifikacji psa jest test predyspozycji, który sprawdza w szczególności następujące niżej zachowania psa:
temperament psa;
występowanie zachowań agresywnych;
występowanie zachowań lękowych;
socjalizację;
kontakt z przewodnikiem;
chęć do nawiązywania kontaktów z osobami dorosłymi i dziećmi w otoczeniu;
zachowanie w obecności jedzenia.

§8.

Cykl szkolenia psa terapeuty.
Pies, który uzyskał z testu predyspozycji pozytywny wynik może zostać zakwalifikowany na szkolenia dla psów, prowadzone przez Stowarzyszenie.
Opłata miesięczna za szkolenie psa wynosi 50 złotych. Członkowie Stowarzyszenia są zwolnieni z opłaty.
Szkolenie psa odbywa się kolejno w grupie początkującej, a następnie zaawansowanej.
Szkolenie psa w grupie początkującej trwa od 2 do 3 miesięcy i kończy się egzaminem podstawowym.
Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu podstawowego pies otrzymuje indeks Psa terapeuty oraz szelki z napisem „uczę się" i może rozpocząć szkolenie w grupie zaawansowanej.
Od chwili uzyskania pozytywnego wyniku na egzaminie podstawowym pies jest uprawniony do brania udziału w zajęciach z dziećmi, o ile behawiorysta lub instruktor dogoterapii prowadzący grupę początkującą psa nie wyrażą sprzeciwu.
Szkolenie psa w ramach grupy zaawansowanej prowadzone jest przez behawiorystę i odbywa się w blokach trwających w zależności od stopnia trudności od 3 do 6 tygodni. Każdy moduł kończy się egzaminem i wpisem do indeksu psa.

§9.

Egzamin na Psa terapeutę.
Psem terapeutą może zostać pies, który łącznie spełnił następujące niżej warunki:
uzyskał pozytywny wynik z testów predyspozycji oraz egzaminu podstawowego prowadzonych przez Stowarzyszenie;
odbył co najmniej 20 godzin praktyk pod okiem instruktora podczas zajęć dogoterapeutycznych prowadzonych przez Stowarzyszenie, w tym co najmniej 12 godzin podczas zajęć terapeutycznych;
uzyskał pozytywną ocenę od instruktora dogoterapii prowadzącego praktyki;
zdał egzamin PT1 lub zaliczył na oceną doskonałą klasę „0" w zawodach „obedience";
jest w dobrym stanie zdrowia i kondycji fizycznej.
Po zdaniu egzaminu na Psa terapeutę, pies otrzymuje naszywkę na szelki z napisem „Pies Terapeuta" oraz drugą, z własnym imieniem.

§10.

Obowiązek szkolenia psów.
Wszystkie psy pracujące na rzecz Stowarzyszenia lub przygotowujące się do pracy dogoterepeutycznej mają obowiązek udziału w szkoleniach.
Psy, które nie uczestniczą w szkoleniach nie zostaną dopuszczone do pracy dogoterepeutycznej na rzecz Stowarzyszenia.
Liczba obowiązkowych godzin szkolenia psa w cyklu trzymiesięcznym uzależniona jest od stopnia wyszkolenia przewodnika psa i kształtuje się następująco:
Psy Wolontariuszy i członków Stowarzyszenia muszą uczestniczyć w co najmniej 90% zajęć;
Psy Asystentów instruktorów muszą uczestniczyć w co najmniej 70% zajęć;
Psy Instruktorów dogoterapii muszą uczestniczyć w co najmniej 50% zajęć.

§11.

Szkolenia dla psów są płatne 50 zł miesięcznie. 

Członkowie Stowarzyszenia z opłaconą składką roczną są zwolnieni z opłat za szkolenia dla psów


Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

Czym się zajmujemy?

Nasi instruktorzy z psami odwiedzają miejsca i osoby, które potrzebują wsparcia!
Wspieramy małych pacjentów z Centrum Zdrowia Dziecka, Kliniki Budzik oraz innych warszawskich szpitali!
Wspomagamy rehabilitację osób z niepełnosprawnością i pomagamy osobom starszym.
Stale odwiedzamy pensjonariuszy Centrum Alzheimera!

Pomagamy rodzicom i nauczycielom ucząc dzieciaki komunikacji z psami.