You are here: HomeZrealizowane projektyTherapy Dog Training - European Standards

THERAPY DOG TRAINING - EUROPEAN STANDARDS

Projekt był realizowany w ramach inicjatywy Erasmus +, której celem jest poprawa jakości kształcenia w Europie oraz wzrost profesjonalizmu pracowników. 

Skąd pomysł na projekt? 

Stowarzyszenie od 2014 roku współpracuje z europejskimi organizacjami i instytucjami zajmującymi się terapią z udziałem psów. Wizyty studyjne w Norwegii przekonały nas, że nasze standardy pracy pokrywają się z tymi stosowanymi w Europie. Postanowiliśmy stworzyć partnerstwo składające się z dużych i profesjonalnie działających organizacji dogo w Norwegii i Niemczech i razem pracować nad wspólnymi standardami pracy dogoterapeutycznej. Mamy nadzieję, że w przyszłości nasze działania obejmą swoim zasięgiem także inne kraje europejskie, a organizacje z pozostałych państw przyłączą się do wspólnej pracy. 

Partnerzy w projekcie: 

Freiburger Institut für tiergestützte Therapie In Trägerschaft von „Hunde begleiten Leben e.V.“

AntrozoologiSenteret AS

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie 

abif - wissenschaftliche Vereinigung für Analyse, Beratung und Interdisziplinäre Forschung

oraz nasze Stowarzyszenie :)

Diagnoza potrzeb

Dogoterapia staje się w Europie coraz bardziej powszechną formą terapii osób z niepełnosprawnością. Zajęcia z udziałem psów są wykorzystywane także przez pedagogów do celów edukacyjnych, oraz przez lekarzy na oddziałach szpitalnych. Psy wspomagają także proces resocjalizacji w więzieniach i domach poprawczych. Mimo tak szerokich zastosowań, w dalszym ciągu brakuje jednolitych norm dotyczących wyszkolenia dogoterapeuty, nie ma także standardów pracy psów. 

W każdym z państw członkowskich standardy wyznaczają organizacje pozarządowe, występują więc znaczące różnice w obrębie każdego z krajów a także między krajami. 

Standaryzacja pracy terapeuty oraz wyszkolenia psa są tymczasem kluczowe dla skuteczności terapii  i bezpieczeństwa zajęć. Wspólny i klarowny system certyfikacji ma wpływ także na profesjonalizację pracy dogoterapetów. Poprzez ukończenie odpowiednich kursów, i możliwość legitymowania się odpowiednimi uprawnieniami, potwierdzającymi wiedzę i umiejętności niezbędne do takiej pracy, dogoterapeuta staje się konkurencyjny na rynku pracy.

W interesie osób niepełnosprawnych, oraz innych grup korzystających z dogoterapii, jest ujednolicenie certyfikacji i wyznaczenie norm, które powinien spełniać każdy terapeuta. Stworzenie europejskiego systemu certyfikacji dogoterapeutów jest projektem innowacyjnym i jedynym w swoim rodzaju, który może znacząco poprawić jakość świadczonych usług i doprowadzić do upowszechnienia i promocji idei dogoterapii.

Celem projektu jest opracowanie standardów szkolenia dogoterapeutów. Certyfikowani dogoterapeuci będą się cieszyć większym zaufaniem ze strony pedagogów, lekarzy, rehabilitantów, czy też innych podmiotów zainteresowanych ,co zaowocuje częstszą  i stabilniejszą współpracą.

Ponieważ szkolenie dogoterapeuty jest to zagadnienie złożone i czasochłonne, obejmujące wiele dziedzin, zostanie podzielone na dwa etapy. Pierwszy etap kursu i wytycznych zostanie opracowany w tej edycji projektu Erasmus, kolejny w następnej. 

Pierwszym krokiem będzie opracowanie kursu i podręcznika dotyczącego wiedzy i umiejętności związanej z wyborem i szkoleniem psa terapeuty. Są to przede wszystkim: Podstawy weterynarii, Behawior i szkolenie psów, etologia, psychologia psa, bhp pracy psa. Na podstawie doświadczeń i wiedzy Partnerów stworzony zostanie standard wymaganych umiejętności psa, a co za tym idzie – kompetencji i wiedzy terapeuty w zakresie pracy z psem. Odpowiednie wybranie (ze względy na cechy potrzebne w pracy z ludźmi) i przygotowanie psa do pracy ma kluczowe znaczenie dla prowadzenia zajęć dogoterapeutycznych. Kolejny krok, to druga część kompleksowego kursu dogoterapeutycznego. Szkolenie dotyczyć będzie umiejętności terapeutycznych przewodnika psa i zakresu wiedzy z obszaru edukacji i terapii podopiecznych – osób korzystających z terapii.

Dogoterapia jest bardzo skuteczną formą wspomagania terapii, dlatego też warto zapewnić do niej dostęp szerokiej rzeszy odbiorców. Upowszechnienie projektu będzie jednocześnie formą promocji zawodu dogoterapeuty.

Profesjonalizacja rynku dogoterapii przyczyni się także do poprawy jakości usług w tym sektorze, oraz poprawy sytuacji dogoterapeutów na rynku pracy. Obecnie bowiem rynek “psuty” jest przez osoby nie posiadające wiedzy, ani umiejętności w tej dziedzinie, ponieważ nie ma jasnych norm określających kto może, a kto nie może być dogoterapeutą. Nie ma formalnych, systemowych możliwości uzyskania potwierdzenia zawodowych kwalifikacji dogoterapeuty oraz jego psa, co powoduje trudności w traktowaniu dogoterapii jako pracy zawodowej i zmusza do traktowania tego rodzaju działalności, niejako jako hobby.

Certyfikacja działalności przyczyni  do się profesjonalizacji tego zawodu, oraz zwiększenie liczby osób, które zawodowo się tym zajmują. 

Obecnie certyfikaty wydają rożnie organizacje pozarządowe kierujące są własnymi wewnętrznymi wytycznymi, co utrudnia sprawowanie kontroli nad jakością i programem kursów, oraz nie pozwala na jednoznacznie określenie kompetencji dogoterapeuty i jego psa, co może wpłynąć na brak zaufania i na negatywny odbiór ze strony potencjalnych odbiorców/klientów/beneficjentów? 

Kompleksowy kurs dogoterapii, ujednolicony i wdrożony jednocześnie w 3 państwach europejskich -Polsce, Niemczech i Norwegii będzie odpowiedzią na brakujące wytyczne i normy.

W trakcie trwania projektu:

1. Opracowanie kursu e-learningowego opartego na wypracowanych w ramach projektu standardach, zakończonego stacjonarnym seminarium. Program kursu przygotowywałby terapeutów do samodzielnego wyboru i szkolenia psa terapeutycznego. 

2. Przeprowadzenie pilotażowego szkolenia blended-learning z zakresu dogoterapii – pracy z psem terapeutycznym dla 30 osób z krajów partnerskich.

3. Opracowanie jednolitych dla państw partnerskich standardów szkolenia dogoterapeutów w dziedzinie pracy z psem terapeutycznym.

4. Wstępne opracowanie i wydanie (w formie .pdf) podręcznika stanowiącego uzupełnienie kursu blended-learningowego.

5. Ewaluacja podręcznika i kursu.

Na zakończenie:

1. Publikacja standardów dotyczących szkolenia, egzaminowania i pracy psów terapeutycznych w formie broszury informacyjnej w każdym z państw partnerskich oraz na stronie internetowej.

2. Wstępne opracowanie standardów dotyczących szkolenia dogoterapeuty (z zakresu pracy z pacjentem) – publikacja w broszurce informacyjnej w każdym z państw partnerskich.

3. Wydanie podręcznika dla dogoterapeutów dotyczącego szkolenia psów terapeutycznych w formie elektronicznej publikacji.

Gotowy kurs blended-learning wraz z podręcznikiem metodycznym, udostępniony na stronach internetowych w każdym z państw partnerskich.

Kurs dla przewodników psów

W ramach projektu, w gronie międzynarodowych ekspertów, przygotowany został kurs blended-learning. Aby dowiedzieć się więcej o kursie, zasadach rekrutacji i kadrze, zapraszamy na podstronę kursu

Konferencja podsumowująca

W dniach 1-2 lipca 2016 r. odbyła się Międzynarodowa Konferencja "Dog in Animal Assisted Intervention" podsumowująca projekt. Konferencja miała na celu przedstawienie opracowanych standardów. Prelegenci ze Stowarzyszenia, PAN, oraz od partnerów zagranicznych przedstawili opracowane metody, można się było także zapoznać z fragmentami podręcznika.